Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bestaan uit 10 artikelen met elk een aantal paragrafen. Deze algemene voorwaarden zijn altijd terug te vinden op deze internetpagina, maar worden op verzoek schriftelijk kosteloos toegezonden.

Bedrijfsgegevens:

Knipping Party Rental V.o.f. Rotterdamseweg 388b 2629 HG Delft

Nederland k.v.k. nr. 67601456

 1. Algemene bepalingen
  1. Al onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, memo’s en opdrachten (en andere overeenkomsten), inclusief de uitvoering daarvan. In deze voorwaarden wordt Knipping Party Rental v.o.f. onder eigen naam genoemd en iedere klant (diens vertegenwoordigers, gemachtigden en/of erfgenamen) die met Knipping Party Rental v.o.f. een overeenkomst wil aangaan of aangaat, wordt “Wederpartij”
  2. Wederpartij wordt geacht bij het aangaan van elk soort overeenkomst (inclusief offertes en dergelijke) zich bekend te hebben gemaakt met de algemene voorwaarden van Knipping Party Rental v.o.f.. Hier wordt stilzwijgend van
  3. Een overeenkomst is pas geldig, nadat deze mondeling is geaccepteerd door een der vennoten van Knipping Party Rental v.o.f. of schriftelijk is vastgelegd. Tenzij schriftelijk anders aangegeven zijn alleen vennoten van Knipping Party Rental v.o.f. gemachtigd om opdrachten te accepteren en beslissingen aangaande overeenkomsten te
  4. Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in
  5. Gebruik van de voorwaarden van Wederpartij is hierbij uitgesloten, en tevens geldt bij geschillen de administratie van Knipping Party Rental v.o.f. als
  6. Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt te accepteren. Indien Knipping Party Rental v.o.f. heeft ingestemd met enigerlei beding dat afwijkt van het in één of meer van deze voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze (huur)overeenkomst onverminderd van
  7. Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd

 

 

2.     Offertes

 1. Alle offertes gedaan door Knipping Party Rental v.o.f. zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven op de offerte. Deze offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Ze blijven (intellectueel) eigendom van Knipping Party Rental v.o.f.. Knipping Party Rental v.o.f. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een offerte te weigeren, te wijzigen, in te trekken en/of terug te

 

3.     Overeenkomsten

 1. Alle Overeenkomsten zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn vastgelegd. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt, geldt de factuur tevens als
 2. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Wederpartij naar oordeel van Knipping Party Rental v.o.f. voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de opdracht. Knipping Party Rental v.o.f. behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van Wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalingsverplichtingen en andere verplichtingen zal worden
 3. Knipping Party Rental v.o.f. behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zo nodig in overleg met Wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen

 

waarvan de kosten aan Wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

 1. Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde, tijdsduur. Zij gelden altijd voor een dag of een veelvoud daarvan. Goederen dienen in het geval van verhuring uiterlijk om 11:00 uur ’s ochtends na de laatste huur dag bij Knipping Party Rental

v.o.f. terug te worden bezorgd, tenzij anders overeengekomen. Voor elk uur dat goederen te laat worden afgeleverd na dat tijdstip wordt de daghuurprijs in rekening gebracht.

 

4.     Huur (levering, beheer en terug bezorging)

 1. Tenzij anders overeengekomen dient Wederpartij zelf de gehuurde goederen bij Knipping Party Rental v.o.f. op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het ophalen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van Wederpartij. Indien Wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van Knipping Party Rental v.o.f. worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van Wederpartij; ook ter zake is Wederpartij derhalve tegenover Knipping Party Rental v.o.f.
 2. Indien Knipping Party Rental v.o.f. goederen op adres levert, kan overschrijding van de levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op
 3. Wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen, en ze vervolgens naar instructies, bedieningsvoorschriften en voorwaarden van Knipping Party Rental v.o.f. te gebruiken. Knipping Party Rental v.o.f. wordt te allen tijden toegang tot haar eigendommen verschaft door Wederpartij. Onderverhuur en beschikbaarheidstelling aan derden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Knipping Party Rental o.f..
 4. Bij ontvangst van (gehuurde) goederen kan Knipping Party Rental v.o.f. vragen om een vooraf vastgestelde waarborgsom. Deze som kan worden gebruikt ter compensatie van schade, betalingsachterstand of andere kosten die Knipping Party Rental v.o.f. maakt door het in gebreke blijven van Wederpartij. Deze som wordt teruggegeven aan Wederpartij bij terug bezorging van de
 5. Wederpartij is verantwoordelijk voor de gehuurde apparatuur zolang deze in zijn beheer is (namelijk vanaf het moment van ontvangst, tot het moment van terug ontvangst door Knipping Party Rental o.f.).

 

 

5.     Annulering

 1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd, geldt het volgende: bij afzegging binnen 7 tot 5 dagen vóór de ingangsdatum en -uur van de opdracht, is Wederpartij een bedrag van 25% van het oorspronkelijke huurbedrag verschuldigd aan Knipping Party Rental v.o.f. voor gedane voorbereidingen, binnen 4 tot 2 dagen voor de datum 50%, binnen 2 dagen 75 %, binnen 24 uur 100% (of anders in overleg, schriftelijk vast te stellen).
 2. Knipping Party Rental v.o.f. behoudt zich het recht voor om alle kosten die reeds zijn gemaakt bij de voorbereiding van een (huur)opdracht door te berekenen aan Wederpartij bij annulering van de opdracht, ongeacht het moment van

 

 

6.     Prijzen en betaling

 1. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings-, verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Op de offerte staat een geldigheidsduur
 2. Conform wat overeengekomen is, dient betaling netto contant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan wel door storting of overmaking op een door Knipping Party Rental v.o.f. aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na de factuurdatum. De op haar bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend als betalingsdag.
 3. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1,75% van het openstaande bedrag. Alle kosten die worden gemaakt door dit verzuim, inclusief incassokosten door Knipping Party Rental v.o.f., zijn voor rekening van Wederpartij. Knipping Party Rental v.o.f. rekent tevens EUR 30,00 administratiekosten indien kosten worden gemaakt door verzuim van Wederpartij. D Indien Knipping Party Rental v.o.f. in opdracht van Wederpartij (hetzij betaald of niet) muziek ten gehore brengt, ongeacht welke apparatuur daarvoor wordt gebruikt, dan is Wederpartij te allen tijden zelf verantwoordelijk voor afdracht aan de verantwoordelijke instantie(s), als BUMA STEMRA en dergelijke, van de kosten voor de rechten over het gebruikte beschermde

 

 

7.     Borg

 1. Bij ieder gehuurd artikel is Knipping Party Rental v.o.f. gerechtigd borg te rekenen. De hoogte van de borg wordt bepaald door de verhuurder en krijgt u retour bij schoon, droog, onbeschadigd en op tijd inleveren van het gehuurde
 2. De betaling van de borg dient voorafgaand aan de huur voldaan te

 

 

8.     Schade, gebreken, etc.

 1. Wederpartij dient Knipping Party Rental v.o.f. direct in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van Knipping Party Rental v.o.f. of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Knipping Party Rental v.o.f. dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van Wederpartij, indien Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt. In de hierboven genoemde gevallen is Wederpartij verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige
 2. Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan Knipping Party Rental v.o.f. te melden. Zonder toestemming van Knipping Party Rental v.o.f. mag Wederpartij niet tot reparatie of aanpassing van goederen
 3. Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven Wederpartij geen enkel recht jegens Knipping Party Rental v.o.f., in het bijzonder niet op vervanging en/of
 4. Voor elke vorm van schade die aan Wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is Knipping Party Rental v.o.f. niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal ter zake Knipping Party Rental v.o.f. voor alle aanspraken van derden
 5. Indien Wederpartij niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Knipping Party Rental v.o.f. terug te bezorgen, dient Wederpartij aan Knipping Party Rental v.o.f. een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze
 6. Schade aan eigendommen van Knipping Party Rental v.o.f. die is veroorzaakt door derden op het moment dat deze eigendommen in het bezit zijn van Wederpartij, wordt verhaald op de huurder (de verantwoordelijke op dat moment), nl. Wederpartij. Wettelijke aansprakelijkheid is hier van toepassing.
 7. Knipping Party Rental v.o.f. is in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen van afval dat is ontstaan tijdens of onder een huur- of opdrachtperiode dat is voortgebracht door (apparatuur van) Knipping Party Rental v.o.f., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor zaken die dienen te worden gereinigd. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als schuim, confetti, drank, rookvloeistof,

 

 

9.     Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke vorm van de wil van de partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door Wederpartij niet meer van Knipping Party Rental v.o.f. kan worden verlangd. Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij Knipping Party Rental v.o.f. en/of haar toeleveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens Wederpartij niet (meer) kan nakomen. B Knipping Party Rental v.o.f. behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch in overleg met Wederpartij. Tevens kan Knipping Party Rental v.o.f. in overleg met Wederpartij besluiten derden in te schakelen om een opdracht af te handelen. C Knipping Party Rental v.o.f. behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht. Knipping Party Rental v.o.f. behoudt zich tevens het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmacht situatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten

 

 

 

10.  Beëindiging van de overeenkomst

 1. Een (huur)overeenkomst kan te allen tijden door Knipping Party Rental v.o.f. met onmiddellijke ingang worden opgezegd zonder opgaaf van reden. Bij beëindiging van een overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van Knipping Party Rental v.o.f. worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat Wederpartij de goederen niet of gebrekig zou hebben schoongemaakt, is Knipping Party Rental v.o.f. gerechtigd Wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te
 2. B Tijdens en bij beëindiging van een overeenkomst zijn alle producten (ook schriftelijk, materieel of softwarematig) die door (vertegenwoordigers van) Knipping Party Rental v.o.f. zijn vervaardigd eigendom van Knipping Party Rental v.o.f., tenzij anders, schriftelijk
X